Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Rekrutacja

Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego na rok 2020/2021 w następujących terminach:

I etap rekrutacji – termin: 20.07 – 31.07.2020 r. – rekrutacja dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów naboru.

II etap rekrutacji – termin: 03.08 – 07.08.2020 r. – rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca po I etapie.

III etap rekrutacji – termin: 10.08.2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych na stronie internetowej żłobka.

Kryteria naboru:

  1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców ( opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica ( opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.
  2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców ( opiekunów) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca wskazania podatku niż Miasto Białystok.
  3. Za osoby pracując uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.
  4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem do lekarza pediatry lub rodzinnego.

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.