Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

UWAGA !!!

      Zgodnie z artykułem 22 Ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
do lat 3 "Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi
z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med med. Aleksandra Szczygła w Warszawie".

      W związku z tym aby zachować przestrzeganie norm oraz urozmaicenie posiłków od dnia 01 września 2018 roku wprowadza się nową stawkę żywienia
w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć).

Ogłoszenie

Przypominamy, że rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji
do żłobka powinni pamiętać o samodzielnym przedłużaniu ważności swoich wniosków przed końcem wyznaczonego terminu na kolejne pół roku. Nie przedłużenie wniosku skutkuje (zgodnie z regulaminem rekrutacji) wykreśleniem kandydata z listy oczekujących.

 

 

 

Nowy adres do elektronicznego systemu naboru

OGŁOSZENIE

Od dnia 19.07.2017 dostępny jest nowy adres do elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok

Ogłoszenie - nabór elektroniczny

OGŁOSZENIE

NABÓR ELEKTRONICZNY

DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

 

Od 7 kwietnia 2017 roku na witrynie https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok
jest dostępny elektroniczny system naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie przed dniem 1 marca 2017 r. mają możliwość korzystania z elektronicznego systemu naboru https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok
za pomocą loginu z poprzedniego systemu naboru (http://nabor.pcss.pl/bialystok/), przy czym nowe hasło dostępu zostanie przesłane na adres e-mail po użyciu opcji „Nie pamiętam hasła”.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie w dniach 1 marca 2017 r. – 6 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru w celu odbioru loginu i hasła do elektronicznego systemu naboru.

Rodzice składający wnioski od 7 kwietnia 2017 r. otrzymają login i hasło podczas rejestracji
w elektronicznym systemie naboru.

 

Zasady naboru

ZASADY REKRUTACJI
1.Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2.System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w statucie żłobka.
3.Zapisy do Żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobkach Miejskich w Białymstoku.
4.Nabór jednorazowy skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci do przedszkoli tzn. następuje jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących i do 20 czerwca każdego roku zostaną podane do publicznej wiadomości wstępne listy dzieci przyjętych od 01 września danego roku.
5.Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
- miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system,
- ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
6.Rodzic chcący zapisać dziecko do Żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku:
- w systemie zapisuje dziecko do żłobka,
- wskazuje wybrany żłobek oraz kolejne preferencje (możliwe wskazania trzech żłobków w określonej preferencji wyboru),
- drukuje kartę rekrutacji dziecka do żłobka, którą  następnie składa do żłobka pierwszej preferencji wyboru w celu  zarejestrowania.
7.W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.
8.Potwierdzona karta rekrutacji określa miejsce na liście oczekujących do wskazanych żłobków.
9.Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maila z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
10.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa
o korzystanie z usług Żłobka.
11.Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.

KRYTERIA NABORU

Zgodne z uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia Statutów Żłobków Miejskich w Białymstoku.
1.Do Żłobków Miejskich zapisywane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2.Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku.
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
4.Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.
5.Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
6. W przypadku, gdy do Żłobka publicznego uczęszcza już dziecko z danej rodziny, to jego rodzeństwo ma pierwszeństwo w przyjęciu do tego samego żłobka.
7.Rodzic ma obowiązek o każdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczącej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bądź miejsca odprowadzania podatku, powiadomić Dyrektora Żłobka na piśmie.

 

W jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka?

    Pierwsze lata życia to intensywny okres,w którym kształtuje się mowa dziecka. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tych samych etapów,choc nie w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dziecko poprzez rozumienie poznaje otaczający świat, a poprzez umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje uczucia, pragnienia, przeżycia czy spostrzeżenia. Częste kontakty werbalne z otoczeniem przyspieszają ten rozwój poprzez doskonalenie wymowy, wzbogacenie słownictwa.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.