Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Harmonogram rekrutacji na rok 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2019/2020

 

I etap rekrutacji - termin: 13-24.05.2019 r. , wszystkie żłobki rekrutują dzieci
z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych oraz następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów statutowych.

II etap rekrutacji - termin: 27-31.5.2019 r., rekrutacja dzieci z II i III preferencji
na pozostałe wolne miejsca.

III etap - termin:  03.06.2019 r. godz. 12:00, ogłoszenie list dzieci przyjętych.

 

Poza wskazanymi poniżej terminami w przypadku wolnych miejsc w żłobkach, rekrutacja będzie odbywała się na zasadach kolejności zapisu do danej grupy wiekowej, bez względu na wskazaną preferencję, co oznacza, że rodzic może otrzymać propozycję skorzystania z miejsc w żłobku,
w którym jego dziecko posiada najwyższą pozycję na liście oczekujących.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się
w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Za osoby pracujące uważa się osoby aktywne zawodowo nieprzebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (zgodnie z przesłanym pismem  przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku z dnia 11.06.2014 r.).

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

 

Informacja o urlopach


Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 3 informuje o terminie urlopu w 2019r. :

1) Żłobek Miejski Nr 3 - sierpień 2019 r.

2) Filia Żłobka - lipiec 2019 r.

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

UWAGA !!!

      Zgodnie z artykułem 22 Ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
do lat 3 "Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi
z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med med. Aleksandra Szczygła w Warszawie".

      W związku z tym aby zachować przestrzeganie norm oraz urozmaicenie posiłków od dnia 01 września 2018 roku wprowadza się nową stawkę żywienia
w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć).

Ogłoszenie

Przypominamy, że rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji
do żłobka powinni pamiętać o samodzielnym przedłużaniu ważności swoich wniosków przed końcem wyznaczonego terminu na kolejne pół roku. Nie przedłużenie wniosku skutkuje (zgodnie z regulaminem rekrutacji) wykreśleniem kandydata z listy oczekujących.

 

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.