Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Metodyka pracy

Wszystkie działania podejmowane w naszym Żłobku mają na celu wszechstronny rozwój dziecka. Nasza praca polega w szczególności na:

 • kształtowaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych;
 • rozwijaniu aktywności poznawczej dzieci;
 • doskonaleniu sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
 • prowadzeniu zajęć wychowawczych zaspokajających indywidualne potrzeby psychospołeczne dziecka;
 • kształtowaniu u dzieci pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń;
 • organizowaniu zajęć stymulujących wszystkie sfery rozwoju dziecka:percepcji mowy i komunikacji, motoryki dużej i małej, sfery poznawczej i społecznej.

W pracy z naszymi dziećmi dobieramy zabawy tak, aby oddziaływać na wszystkie zmysły. Osiągamy to pracując metodami aktywnymi, wykorzystując przede wszystkim metody pedagogiki zabawy.

Zapewniamy różnorodność zajęć sprawiając,że dzieci chętnie się angażują,  uczestniczą w nich:

 • zabawy tematyczne,
 • czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne,
 • zabawy muzyczno - rytmiczne (pianino) umożliwiające zaspokojenie dziecku aktywności ruchowej,
 • zabawy ruchowe - mające na celu rozwój sprawności fizycznej dziecka,z wykorzystaniem min. chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też klocków dostarczając dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagając rozwój psychoruchowy

 

W naszej pracy wykorzystujemy :

            "Metody Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne.

"Metoda Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne to psychoruchowe wspomaganie rozwoju dzieci oparte na zabawie. Metoda umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychoruchowych, rozwija koncentrację, pomaga wzbudzić zaufanie do innych osób przez co dziecko uzyskuje poczucie bezpieczeństwa.Programy Aktywności "Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja"   Knillów

Programy aktywności stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa. Mogą też stanowić punkt wyjścia dla rozwoju rozumienia i używania języka. Podstawowym ich założeniem jest przekonanie, że rozwój dziecka zależy od zdolności nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie, także od tego, w jaki sposób dzieci zaznajamiają się ze swoim ciałem i uczą się, jak go używać. Opracowane programy "pomagają dziecku doświadczyć jego ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do używania swojego ciała aktywnie". Niewątpliwie atutem tej metody jest wykorzystywanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem. Dziecko uczy się łączyć słyszane dźwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie uzyskujemy zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawniamy  koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym. Zabawy i ćwiczenia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów

 i Animatorów "KLANZA"

Zabawy i ćwiczenia Stowarzyszenia KLANZA to tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć  i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości, a animacja przy pomocy ruchu ukazuje klimat w innym świetle.

 

               Elementy Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (uczucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają trzy elementy: słuchowe(piosenka), wzrokowe (wzory graficzne) i motoryczne(wykonywanie zorganizowanych ruchów w czasie i przestrzeni). Zajęcia i zabawy manipulacyjne.

 

            Bajkoterapia

W myśl hasła „Cała Polska czyta dzieciom”. Metoda ta pozwala na pobudzenie wyobraźni u dziecka, logicznego myślenia, wspomaga rozwój mowy, poszerza zasób słów pozwala na wyrażenie emocji.

 


Dzieciom organizujemy:

 • zabawy na świeżym powietrzu (zabawy ruchowe, obserwacje przyrody, integracja   wszystkich grup wiekowych),
 • teatrzyki,
 • uroczystości rodzinne (Dzień Rodziny, Dzień Dziecka,piknik rodzinny)
 • imprezy choinkowo - karnawałowe,
 • urodzinki.


W naszym żłobku szczególną uwagę zwracamy na wszechstronny rozwój dziecka, dlatego codzienne zajęcia są ciekawe, przemyślane i starannie przygotowane.

 

                

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.