Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Ochrona danych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Żłobek Miejski nr 3pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie związane z wpływem RODO na pracę Żłobka.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną.

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.

Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 3 z siedzibą w Białymstoku 15-117, ul. Wasilkowska 4.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

b)    zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników lub ochrony mienia;

c)    realizacji konkursów oraz innych przedsięwzięć promujących Żłobek;

d)    obsługi kadrowej pracowników Żłobka.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W przypadku danych zebranych za pomocą tej przesłanki przysługuje Pani(u):

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo do sprostowania swoich danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Nie przysługuje Pani(u):

     - prawo do usunięcia danych,

     - prawo do przenoszenia danych,

     - prawo do sprzeciwu.

b)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby której dane dotyczą.

W przypadku danych zebranych za pomocą tej przesłanki przysługuje Pani(u):

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo do sprostowania swoich danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- prawo do usunięcia danych,

     - prawo do przenoszenia danych,

     - prawo do sprzeciwu,

     - prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

 1. Przysługuje Pani(u) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani(n), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi Żłobek podpisało umowę powierzenia.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody (w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody).
 5. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Żłobka. Wniosek powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz dane identyfikujące osobę, która składa dany wniosek. Jeżeli zachodzi konieczność Administrator kontaktuje się z Wnioskodawcą w celu ustalenia operacji danych, w ramach których przetwarzanie mogło mieć miejsce.

Żłobek zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku według poniższych zasad:

 1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
 3. Żłobek udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt ze Żłobkiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.